Käyttöehdot

Viimeksi päivitetty 14.11.2017

1.   KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

Meru Health Oy (”Meru Health”), Y-tunnus 2739420-6, osoite: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki, tarjoaa mobiiliterapiaohjelmaa Meru Health-mobiilisovelluksen (”Sovellus”) välityksellä (”Palvelu”). Palvelu on terveyspalvelu joka tarjoaa mobiiliohjelman- ja pikaviestinpohjaisen yhteyden terveydenhuollon ammattihenkilöön (”Terveydenhuollon Ammattihenkilö”).  Eri käyttöjärjestelmien mobiilisovellukset voivat poiketa toisistaan.

Jokainen, jolle rekisteröidään Palveluun oma käyttäjätili (eli profiili) hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Meru Healthin käyttöehdot  (”Ehdot”) ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Painamalla ”Hyväksyn” tai samankaltaista nappia, asentamalla tai kirjautumalla Palveluun tai muutoin käyttämällä Palvelua, vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä Ehdot ja kaikki asiakirjat, joihin Ehdoissa on viitattu, mukaan lukien Tietosuojaselosteemme ja Potilasrekisterin Tietosuojaselosteen. Vahvistat ymmärtäväsi, että Palvelussa käsitellään arkaluonteisia terveyttäsi koskevia tietoja ja potilastietoja, ja annat suostumuksesi niiden käsittelyyn Tietosuojaselosteessa ja Potilasrekisterin Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Tietosuojaperiaatteitamme on kuvattu tiivistetysti myös näiden Ehtojen kohdassa 10. Samalla hyväksyt sen, että nämä Ehdot sekä Tietosuojaselosteemme sitovat sinua. Vakuutat, että sinulla on oikeustoimikelpoisuus hyväksyä nämä Ehdot ja noudattaa niitä, ja että olet lukenut ja ymmärtänyt Ehdot kokonaisuudessaan, eikä sinulla ole alentunutta ymmärryskykyä johtuen esimerkiksi mielisairaudesta, päihtyneisyydestä, lääkityksestä tai mistä tahansa terveys- tai muusta ongelmasta, joka voisi alentaa ymmärryskykyäsi. Älä käytä, asenna tai avaa Palvelua äläkä rekisteröidy Palvelun käyttäjäksi ellet hyväksy tai ymmärrä näitä Ehtoja. Mikäli näiden Ehtojen hyväksymistä vaaditaan ennen Palveluun liittyvän ohjelmiston tai Sovelluksen asentamista tai sen jälkeen, etkä hyväksy näitä Ehtoja, et ole oikeutettu käyttämään kyseessä olevaa Sovellusta ja Palvelua. Olethan ystävällinen ja poistat kyseessä olevan ohjelmiston tai Sovelluksen sekä kaikki kopiot välittömästi tällaisessa tilanteessa.

Koska Ehtoja voidaan päivittää aika-ajoin kohdassa 11 kuvatulla tavalla, käyttäjiä kehotetaan tutustumaan Ehtoihin säännöllisesti. Meru Health ilmoittaa käyttäjille olennaisista muutoksista Ehtoihin kohdassa 11 mainitulla tavalla.

2.   PALVELUN TARKOITUS JA SISÄLTÖ

Meru Health mobiiliohjelma on Meru Health Oy:n tarjoama Palvelu. Palvelun avulla voidaan tallettaa ja käsitellä masennuksen- ja ahdistuksen oireisiin sekä hyvinvointiin liittyviä tietoja sekä kehittää ja välittää tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä palveluista. Käyttäjän tallettamat tiedot eivät ole Meru Healthin palveluita tarjoavan Terveydenhuollon Ammattihenkilön saatavilla, ellei käyttäjä anna siihen erikseen lupaa. Käyttäjän henkilötietoja ei luovuteta Palvelun muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille ilman käyttäjän kussakin yksittäistapauksessa antamaa nimenomaista suostumusta.

Ohjelman alussa jokaiselle käyttäjälle valitaan vastaava Terveydenhuollon Ammattihenkilö. Terveydenhuollon Ammattihenkilöt opastavat käyttäjiä eteenpäin Palvelussa. Käyttäjä voi lähettää rajatusti Meru Health -mobiilisovelluksen kautta viestejä häntä hoitavalle Meru Healthissä toimivalle Terveydenhuollon Ammattihenkilölle. Terveydenhuollon Ammatihenkilöt pyrkivät vastaamaan viesteihin yhden arkipäivän sisällä. Viestien lukemista tämän yhteydenpitokanavan kautta ei kuitenkaan taata

Jäljempänä näissä käyttöehdoissa käytämme termiä ”Konsultaatio” pikaviestimen (chatin) välityksellä käydystä keskustelusta Terveydenhuollon Ammattihenkilön kanssa. Konsultaatioissa sinulle vastaavat aina Terveydenhuollon Ammattihenkilöt. Jokaisella Terveydenhuollon Ammattihenkilöllä on Palvelussa oma profiili, joten tiedät ennalta, kenen kanssa keskustelet. Löydät Terveydenhuollon Ammattihenkilöiden lupatiedot Valviran Terhikki-tietokannasta.

Palvelu on eri asia kuin Meru Healthin ylläpitämä erillinen potilastietojärjestelmä, joka kattaa Meru Healthin ja Meru Healthissä toimivien Terveydenhuollon Ammattihenkilöiden antamaa hoitoa ja tekemiä tutkimuksia koskevia potilastietoja. Tarkempi kuvaus potilastietojärjestelmään tallennettavista tiedoista on kuvattu Potilasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Meru Health ei vastaa kolmansien osapuolien palveluista.

Käyttäjät sitoutuvat ottamaan yhteyttä omaan hoitavaan lääkäriin välittömästi mikäli vointi muuttuu tai oireet pahenevat tai jatkuvat Palvelua käytettäessä.

PALVELU EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LÄÄKETIETEELLISISSÄ HÄTÄTAPAUKSISSA TAI KIIREELLISISSÄ TILANTEISSA. JOS EPÄILET, ETTÄ SINULLA ON LÄÄKETIETEELLINEN TAI PSYYKKINEN HÄTÄTILA, SOITA VÄLITTÖMÄSTI SEN MAAN HÄTÄNUMEROON, JONKA ALUEELLA OLET TAI MENE LÄHELLÄSI SIJAITSEVALLE ENSIAPUKLINIKALLE. SUOMESSA HÄTÄNUMERO ON 112.

3.   MAKSUT

Meru Health -palvelukokonaisuudesta tai siihen sisältyvistä erillisistä palveluista voidaan periä maksu käytössä olevan hinnaston mukaan. Voimassa oleva hinnasto on aina esillä ostotapahtuman yhteydessä ja muutoin Palvelussa. Hinnoittelu voi muuttua aika ajoin. Meru Health ilmoittaa käyttäjälle hintojen muutoksesta kohdassa 11 mainitulla tavalla. Tämän lisäksi Palvelun välityksellä käyttäjälle annettavasta Meru Healthissä toimivan Ammattihenkilön antamasta palvelusta voidaan veloittaa aikaperusteinen tai muu veloitus, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Jos Palvelussa mahdollistetaan Palvelun käyttö ilman aikarajoituksia kiinteään hintaan, hyväksyt sen, että Meru Health voi asettaa Palvelun käytölle kohtuullisia rajoituksia. Palvelun toimittaminen aloitetaan suostumuksellasi välittömästi ladattuasi Sovelluksen ja luodessasi profiilin Palveluun. Palvelusta perittävä hinta on näkyvillä Palvelussa ennen profiilin luomista ja ennen Palvelun toimittamisen aloittamista

Käyttäjällä ei ole Kulututtajansuojalain (38/1978) 6 luvun 14 §:n mukaista peruuttamisoikeutta, koska Palvelu on digitaalista sisältöä ja sen toimittaminen aloitetaan käyttäjän suostumuksella ennen Kuluttajansuojalaissa tarkoitetun peruuttamisajan päättymistä.

Jos Palvelun toimittamisesta on sovittu erikseen esimerkiksi käyttäjän työnantajan ja työterveyspalveluiden tarjoajan ja Meru Healthin välisessä työterveyspalvelusopimuksessa ja Palvelu sisältyy kyseisen sopimuksen piiriin, ja käyttäjä on oikeutettu käyttämään Palvelua kyseiseen sopimukseen perustuen, Palvelu voidaan toimittaa käyttäjälle siten, että käyttäjän työnantaja tai työterveyspalvelun tarjoaja maksaa käyttäjän Palvelun käytöstä aiheutuvat palvelumaksut. Käyttäjä on velvollinen selvittämään ennen Palvelun käyttöönottoa, onko käyttäjä oikeutettu käyttämään Palvelua käyttäjän työnantajan tai työterveyspalvelun tarjoajan Meru Healthin kanssa tekemään sopimukseen perustuen.

Käyttäjä vastaa omista tietoliikenneyhteyksistä, laitteista ja ohjelmista aiheutuvista kustannuksista.

Jos käyttäjä käyttää Meru Healthin kautta tiedotettavia tai välitettäviä kolmansien osapuolten palveluita, niihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen hinnastoja ja ehtoja.

4.   REKISTERÖITYMINEN

Palvelu on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä vakuuttaa käyttävänsä Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti sekä kaikkia soveltuvia sääntöjä ja lakeja noudattaen.

Käyttäjä sitoutuu olemaan antamatta virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja Palvelun käytön yhteydessä. Jos käyttäjä havaitsee virheitä Meru Healthille antamissaan tiedoissa, on käyttäjällä velvollisuus ilmoittaa tästä välittömästi Meru Healthille.

5.   Alaikäisen palvelunkäyttö

Alaikäinen tai muu vajaavaltainen ei voi rekisteröityä Palveluun itse. Palvelussa saatetaan kuitenkin mahdollistaa se, että lapsen virallinen huoltaja käyttää palvelua huollettavan puolesta, esimerkiksi hoidontarpeen arviointiin. Tällöin edellytyksenä on aina se, että huoltajalla on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992, ”potilaslaki”) ja muiden soveltuvien lakien nojalla muutoinkin oikeus saada alaikäisen terveydentilaa koskevia tietoja, nähdä tätä koskevia potilasasiakirjoja ja/tai päättää alaikäiselle tehtävistä hoitotoimenpiteistä. Näissä Ehdoissa viittaus Palvelun käyttäjään pätee soveltuvin osin alaikäisen puolesta Palvelua käyttävään huoltajaan.

Alaikäisen puolesta Palvelua käyttävä huoltaja on vastuussa siitä, että kaikkia soveltuvia lakeja noudatetaan ja että myös toisen huoltajan oikeus tulla kuulluksi ja muut lakiin perustuvat oikeudet toteutuvat yhteisymmärryksessä huoltajien kesken.

Kaikissa tilanteissa huoltaja saa käyttää Palvelua ainoastaan alaikäisen edun mukaisesti. Huoltaja ei missään tilanteissa saa käyttää Palvelua alaikäisen puolesta tavalla, joka voisi olla alaikäisen edun vastaista, kuten esimerkiksi lapsen huoltoa koskevan riidan osalta.

Huoltaja tiedostaa potilaslain määräykset, joiden mukaan alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Lisäksi huoltaja tiedostaa, että alaikäinen, joka on ikänsä ja kehitystasonsa perusteella riittävän kypsä ymmärtämään hoitoratkaisujen merkityksen, päättää itse hoidostaan ja hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Harkinnan ja päätöksen siitä, onko alaikäinen kypsä ottamaan itse kantaa hoitoonsa, tekee hoidosta vastaava Terveydenhuollon Ammattihenkilö.

Huoltaja sitoutuu kunnioittamaan alaikäisen yksityisyyden suojaa kaikissa tilanteissa. Erityisesti huoltajan on ennen jokaista Palvelun käyttökertaa harkittava, onko Palvelun suunnitellusta käytöstä tarvetta keskustella alaikäisen kanssa. Huoltajan on selvitettävä alaikäisen mielipide Palvelun käyttöön liittyen aina silloin, kun se on alaikäisen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. Jos alaikäinen kykenee ymmärtämään Palvelun käytön merkityksen, huoltaja ei saa käyttää Palvelua muuten kuin alaikäisen etukäteen hyväksymällä tavalla. Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa huoltajuussuhteen muutoksista Meru Healthille. Huoltaja on täysimääräisesti vastuussa soveltuvien lakien, näiden Ehtojen ja erityisesti tämän kohdan 5 mukaisten määräysten noudattamisesta aina Palvelua käytettäessä.

6.   KOLMANSIEN TARJOAMAT PALVELUT

Palvelussa voidaan välittää tietoa myös kolmansien osapuolten palvelusta tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Käyttäjä voi käyttää näitä kolmansien palveluita Meru Healthin linkkien tai muuten Meru Healthin kautta, mutta Meru Health ei ole tällöin sopimusosapuoli tai muuten vastuussa käyttäjän ja kolmannen osapuolen välittämistä tai antamista tiedoista tai niiden perillemenosta. Meru Health ei vastaa muutenkaan käyttäjän tai kolmannen osapuolen antamista tiedoista, palveluista, toiminnasta tai laiminlyönneistä. Kolmansien osapuolien palveluihin soveltuu kyseisten palveluiden käyttöehdot tai muut sopimusehdot.

7.   Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Jokainen Palvelun käyttäjä yhdistetään anonyymiin vertaistukiryhmään. Vertaistukiryhmässä jaettavat tiedot ovat lähtökohtaisesti anonyymeja. Jos kuitenkin käy niin, että joku Palvelun käyttäjä jakaa vertaistukiryhmässä tietoja, joiden avulla käyttäjä on tunnistettavissa, niin jokainen käyttäjä sitoutuu pitämään kaikki toista Palvelun käyttäjää koskevat ja muut Palvelun kautta saatavat ei-julkiset tiedot salassa sekä olemaan käyttämättä, näyttämättä ja luovuttamatta niitä muuten kuin säädösten mukaan asianomaisen toisen henkilön etujen, suostumusten ja Palvelun tarkoituksen mukaan.

Vaikka Terveydenhuollon Ammattihenkilöt pyrkivät vastaamaan käyttäjien lähettämiin viesteihin arkipäivän sisällä, on erittäin tärkeää aina muistaa, että käyttäjän lähettämät viestit eivät sellaisenaan välttämättä tule Terveydenhuollon Ammattihenkilölle tutkittavaksi. Käyttäjä vastaa antamastaan tiedosta ja ymmärtää, että hänen antamansa tieto ei korvaa ammattihenkilön henkilökohtaisella vastaanotolla, mittauksella tai tutkimuksella saamaa tietoa.

Alla oleva luettelo sisältää esimerkkejä Palvelussa kielletyistä toiminnoista:

●     Esiintyminen toisena henkilönä;

●     Palvelun käyttäminen laittomalla tavalla tai laitonta tarkoitusta varten;

●     Minkä tahansa tiedon, aineiston, sisällön tai informaation välittäminen, joka on loukkaavaa, halventavaa, siveetöntä, väärennettyä, väärää tai muun henkilön immateriaalioikeuksia loukkaavaa tai muuten laitonta;

●     Viruksen, haittaohjelman tai muun vahingollisen koodin välittäminen tai lähettäminen Palveluun;

●     Palvelun muokkaaminen, takaisinmallintaminen, tai muu vastaava Palvelun manipulointi;

●     Palvelun häiriköinti tai estäminen.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki välilliset ja välittömät vahingot, mukaan lukien kolmansille osapuolille aiheutuvat vahingot, jotka voivat aiheutua Palvelun lain, näiden Ehtojen tai hyvän tavan vastaisesta käytöstä. Jokainen käyttäjä vastaa Meru Healthia, Meru Healthin työntekijöitä tai Terveydenhuollon Ammattihenkilöitävastaan esitetyistä vaatimuksista ja mahdollisista vahingoista, joita aiheutuu käyttäjän toimista tai laiminlyönnistä.

8.   MERU HEALTHIN OIKEUDET, VASTUUT JA VASTUUNRAJOITUKSET

Palvelu mahdollistaa käyttäjän omien terveystietojen hallintaa ja yhteydenpitoa Meru Healthin kulloinkin mahdollistamassa laajuudessa, mutta palvelu ei tarkoita terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottoa, hoitoa tai tutkimuksia.

Palvelussa voidaan välittää ja antaa yleisluonteisia ja henkilökohtaisia ohjeita, mutta nekään eivät korvaa terveydenhuollon ammattihenkilön henkilökohtaista tapaamista, hoitoa tai tutkimuksia.

Meru Health ei vastaa käyttäjän ja Meru Healthin välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalveluiden toiminnasta. Meru Health ei vastaa Palvelun kattavuudesta, virheettömyydestä tai keskeytymättömyydestä eikä Palvelun käytön tai käyttämättömyyden seuraamuksista. Meru Healthillä on oikeus olla hyväksymättä rekisteröintiä sekä rajoittaa tai keskeyttää Palvelu taikka poistaa sieltä sisältöä vapaan harkintansa mukaan esimerkiksi kuormituksen tai muun teknisen syyn vuoksi taikka ylläpidon, epäillyn väärinkäytön tai yhteysongelmien johdosta.

Meru Health tuottaa ja toimittaa Palvelun sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla. Meru Health ei vastaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen kustannuksista eikä Palvelun käytön tai käyttämättömyyden taikka muutenkaan välittömistä eikä välillisistä vahingoista käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Kaikissa tilanteissa Meru Healthin vastuu on enintään Suomen pakottavan lainsäädännön mukainen.

Meru Health ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat Meru Healthistä riippumattomista syistä, jollaiseksi katsotaan lakko, muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota Meru Health ei voi kohtuudella poistaa tai välttää.

Kaikki oikeudet Palveluun kuuluvat Meru Healthille. Käyttäjä ei saa kopioida, tallentaa, toisintaa, muokata tai luovuttaa Palvelua tai sen osaa. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallettaa itseään ja profiiliinsa liitettyjä henkilöitä koskevia yksittäisiä tietoja näiden Ehtojen tarkoituksessa ja mukaan.

Palvelussa Konsultaatioita voivat tarjota sekä Meru Healthiin työsuhteessa olevat työntekijät että  Terveydenhuollon Ammattihenkilöt itsenäisinä ammatinharjoittajina. Itsenäisinä ammatinharjoittajina Konsultaatiota tarjoavat Terveydenhuollon Ammattihenkilöt eivät ole Meru Healthiin työsuhteessa ja he voivat harjoittaa toimintaansa joko luonnollisena henkilönä tai yhtiön lukuun. Mitä näissä Ehdoissa on todettu Terveydenhuollon Ammattihenkilöistä, koskee myös niitä yhtiöitä, joiden palveluksessa Terveydenhuollon Ammattihenkilöt ovat tai joiden kautta Terveydenhuollon Ammattihenkilöt tarjoavat Konsultaatiota Palvelussa. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, Meru Health ei ole vastuussa itsenäisinä ammatinharjoittajina Terveydenhuollon Ammattihenkilöiden antamista neuvoista tai muun vastauksen sisällöstä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Meru Health ei anna takuita tai vakuutuksia koskien Palvelua ja sen käyttöä tai Palvelun käytöstä aiheutuvia tuloksia.

9. Henkilötietojen käyttö

Meru Health Oy:n Tietosuojaseloste soveltuu henkilötietojen käsittelyyn Palvelussa ja sen toimittamisen yhteydessä. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että henkilötietojen käsitteleminen on olennainen osa Palvelua, eikä Palvelun toteuttaminen ole mahdollista ilman käyttäjän henkilötietojen käsittelemistä. Mikäli käyttäjä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä niin laajamittaisesti, ettei Meru Health enää pysty tuottamaan Palvelua käyttäjälle, Meru Health ilmoittaa tilanteesta käyttäjälle ennen vastustamisoikeuden toteuttamista. Jos käyttäjä edelleen vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, Meru Health voi päättää Palvelua koskevan sopimuksen ja estää käyttäjän pääsyn Palveluun.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista on määritelty miten ja mitä tietoja terveydenhuollossa tulee tallentaa potilaan hoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Näistä tiedoista muodostuu potilastietoja koskeva Meru Healthin asiakasrekisteristä erillinen henkilörekisteri. Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten käsittelemme potilastietoja, löydät Potilasrekisterin Tietosuojaselosteesta, joka koskee keskitetysti ylläpidettyä Meru Health Oy:n ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien Terveydenhuollon Ammattihenkilöiden potilasrekisteriä.

Käyttämällä Palvelua annat suostumuksesi ja hyväksyntäsi sinua ja Palvelun käyttöäsi koskevien henkilötietojen keräämiseen Tietosuojaperiaatteidemme, Potilasrekisterin tietosuojaselosteen sekä sovellettavan lainsäädännön ja säännösten mukaisesti.

Potilasrekisterin Tietosuojaselosteessa on tarkemmin kuvattu miten potilastietosi Potilastietosi ovat salassa pidettäviä. Hoitosuhteeseesi liittyvästi niitä voidaan suostumuksesi perusteella käyttää Palvelussa toimivien Terveydenhuollon Ammattihenkilöiden toimesta. Sinulla on mahdollisuus tarkistaa rekisteriimme tallennetut sinua koskevat tiedot kirjallisella pyynnöllä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Samoin sinulla on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto, tai peruuttaa antamasi suostumus tai rajata sitä. Käyttäjän muut oikeudet käyttäjän henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn liittyen sekä yksitysikohtaiset tiedot kyseisten oikeuksien käyttämisestä on selostettu Tietosuojaselosteessa.

Hyväksyt hoitoosi osallistuvien Terveydenhuollon Ammattihenkilöiden näkevän Palvelussa olevat tiedot, mukaan lukien itse tekemäsi kirjaukset. Annat suostumuksesi tietojesi käyttöön hoitosuhteen niin edellyttäessä Meru Healthin yksikössä toimiville, hoitoosi osallistuville, Meru Healthin ylläpitämään keskitettyyn potilasrekisteriin liittyneille Terveydenhuollon Ammattihenkilöille.

10. Tietoturva

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että verkko- ja mobiilipalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien laitteidensa, järjestelmiensä, tunnustensa ja toimintansa asianmukaisesta tietoturvasta. Palvelu toimii internetissä ja sitä voidaan käyttää suojatun tietoliikenneyhteyden välityksellä esimerkiksi matkapuhelimen, mobiililaitteen tai muun älylaitteen selaimen tai muun Meru Healthin kulloinkin tarjoaman teknisen sovelluksen välityksellä. Meru Healthillä on oikeus tarjota palvelua myös muun teknisen sovelluksen välityksellä.

Palvelun käyttäjiksi tullaan joko Terveydenhuollon Ammatihenkilön lähetteellä tai netissä tehtävän seulontakyselyn kautta. Ennen Palvelun käytön aloittamista Terveydenhuollon Ammattihenkilö on yhteydessä käyttäjään ja varmistaa hänen soveltuvuutensa ohjelmaan. Palveluun kirjaudutaan sähköpostilla tai puhelinnumerolla, jotka käyttäjä on kertonut lähettävälle Terveydenhuollon Ammatihenkilölle tai käyttäjä on antanut netissä tehtävässä seluntakyselyssä. käyttämällä yleisiä ja ajantasaisia Meru Healthin hyväksymiä tunnistautumismenetelmiä. Meru Health pyrkii järjestämään Palvelun ja tietoturvan asianmukaisin teknisin ratkaisuin. Meru Health voi tehdä varmuuskopioita niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua, mutta Meru Health ei takaa kopioita kaikista käyttäjän tekemistä talletuksista eikä vastaa muutenkaan varmuuskopioinnista kaikissa tilanteissa. Edellä mainituista syistä jokainen käyttäjä vastaa tarpeelliseksi katsomistaan varmuuskopioinneista kaikissa tilanteissa, sekä Palvelua käyttäessään, että erityisesti Palvelun päättyessä.

Palvelun käytön lopettamisen yhteydessä tiedot (kuten palautteet ja palveluiden kohdentamiseen käytettävä tieto) jäävät Meru Healthin käyttäjärekisteriin ja erillisessä potilasrekisterissä olevat potilastiedot jäävät erilliseen potilasrekisteriin. Käyttäjä voi halutessaan pyytää Meru Healthiä poistamaan käyttäjärekisteriin tallennetut tiedot. Potilastietojen säilyttämäisessä noudatetaan Suomen lakia.

Käyttäjä sitoutuu pitämään kirjautumiseen tarvittavat tunnukset salassa ja ottamaan välittömästi yhteyttä Meru Healthiin näiden Ehtojen kohdan 13 mukaisesti, jos tunnukset joutuvat vääriin käsiin tai käyttäjä havaitsee ongelmia Palvelussa

11. EHTOJEN MUUTTAMINEN, MÄÄRÄYSTEN JA OHJEIDEN ANTAMINEN JA SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Käyttäjällä on oikeus päättää Palvelun käyttö milloin tahansa. Käyttäjän tulee ilmoittaa päättämisestä henkilökohtaisesti Meru Healthille sähköpostilla tai Palvelussa mahdollisesti ilmoitettavalla muulla tavalla.

Meru Healthillä on oikeus, harkintansa mukaan, muuttaa Palvelun sisältöä, hintoja ja ehtoja, antaa määräyksiä Palvelun käytöstä sekä harkintansa mukaan rajoittaa, keskeyttää ja myös päättää Palvelu. Jos Meru Health tekee käyttäjän kannalta olennaisia muutoksia Palvelun sisältöön, Palvelun käytöstä perittäviin hintoihin tai maksuihin tai Palveluun soveltuviinehtoihin, Meru Health ilmoittaakäyttäjälle muutoksista Palvelussa. Jos käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä, tarkoittaa se muutosten hyväksymistä. Jos käyttäjä ei hyväksy muutoksia, määräyksiä tai ohjeita, käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö ja ilmoittaa päättävänsä sopimus edellä mainitulla tavalla. Ennen Palvelun mahdollista lopettamista asiasta ilmoitetaan Palvelussa ja/tai käyttäjän palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Sopimuksen ja Palvelun päättymisen jälkeen käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua. Meru Healthillä on päättämisen jälkeen kohtuullinen aika sulkea Palvelu käyttäjän osalta. Käyttäjän tulee viimeistään ennen päättämistä tulostaa tai siirtää toiselle tallennusvälineelle Palveluun aiemmin tallettamansa tiedot, jos ei ole sitä aiemmin tehnyt.

Meru Healthilla on oikeus estää käyttäjän pääsy Palveluun, jos käyttäjä käyttää Palvelua näiden Ehtojen vastaisesti.

12. Muita ehtoja

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa

Kaikki vaatimukset ja erimielisyydet, jotka johtuvat itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan Terveydenhuollon Ammattihenkilön tarjoamista palveluista tai jotka liittyvät niihin, ratkaistaan suoraan käyttäjän ja kyseessä olevan ammattihenkilön välillä. Potilasvahinkolain (585/1986, muutoksineen) määräyksiä sovelletaan siinä laajuudessa kuin ne asiaan soveltuvat. Jos käyttäjä on tyytymätön palveluun, käyttäjällä on oikeus tehdä muistutus siitä Meru Healthin terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai kannella hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelusta terveyden- tai sairaanhoitoa valvoville viranomaisille niin kuin Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, muutoksineen) säädetään.

13. YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää näitä Ehtoja tai Palvelua koskien, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@meruhealth.com tai postitse Meru Health Oy, Lapinlahdenkatu 16, Meru Healhtin toimisto, 00180 Helsinki, Finland. Meru Health voi tarvittaessa pyytää käyttäjää täsmentämään yhteydenottoonsa liittyviä seikkoja kirjallisesti ja käyttäjän henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.